Registrul national al comertului (2023)

Magazin

ascult

Registrul national al comertului (1)

(Video) Conferința „Noua lege a Registrului Comerțului”


Registrul national al comertului (2)

Intrarea în vigoare a Legii 265/2022 privind registrul comerțului și modificarea și îmbunătățirea altor acte normative care afectează înregistrarea în registrul comerțului

25 noiembrie 2022

Legea nr.750/26.07.2022, intră în vigoare la 26.11.2022.
Noua lege realizează simplificarea și digitalizarea în cadrul înscrierii în registrul comerțului, reglementează noi mecanisme și suprimă documente și proceduri:

 • Procesul online complet de constituire a companiilor si sucursalelor acestora, asigurarea logisticii necesare si formalizarea actului constitutiv al societatii prin mijloace electronice, integrarea acestuia in serviciile online legate de inregistrarea in registrul comertului, disponibile in serviciile portalului de pe linia ONRC și eliberarea certificatului de înregistrare în formă electronică.
 • Mecanisme electronice de prezentare a tuturor cererilor și documentelor legate de înregistrarea în registrul comerțului.
 • Utilizarea semnăturii electronice recunoscute și a sigiliului electronic special pentru documentele transmise electronic, inclusiv certificatul de înregistrare care dovedește existența societății, eliberat la înregistrarea societății sau schimbarea acesteia;
 • Extindeți informațiile gratuite disponibile pe portalul de servicii online al ONRC cu informații despre reprezentanții legali, sucursalele deschise în alt stat membru al UE, site-ul web, dacă este cazul;
 • Publicarea gratuită a unor date și documente ale persoanelor fizice și juridice înregistrate în registrul comerțului în buletinul electronic al registrului comerțului, care se organizează ca platformă electronică centrală prin portalul de servicii online ONRC.
 • Efectuarea serviciului public de verificare a legalității anterior înscrierii în registrul comerțului de către registratorul registrului comerțului, personal juridic de specialitate căruia legea asigură garanțiile de securitate juridică pentru procesul de aprobare a înființării și înscrierea în registrul comerțului pentru profesioniști;
 • Asigură procesarea cererii de înregistrare în registrul comerțului în termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea acesteia.
 • Cererea de înregistrare se soluționează numai pe baza documentelor scrise, iar prezența părților în fața registratorului este necesară dacă există suspiciunea de falsificare a identității unei persoane a cărei identitate este verificată în procesul de înregistrare.
 • Şedinţa publică se organizează la cererea părţii sau a reprezentantului acesteia, putându-se acorda o singură perioadă de prelungire pentru soluţionarea cererii, care nu poate depăşi 15 zile calendaristice.
 • În cazul în care se solicită modificarea perioadei de decontare (doar în cazul decontării amânate), cererea de înregistrare se procesează într-o zi lucrătoare fără a se acorda un alt termen pentru amânare.
 • Spațiu electronic aferent utilizatorilor serviciilor online prin portalul de servicii electronice ONRC, prin care se gestionează documentele aferente înscrierii în registrul comerțului;
 • Suprimarea anumitor mecanisme care pot duce la blocarea procesului de înregistrare în registrul comerțului (ex. cerere de intervenție în cererea de înregistrare în registrul comerțului).
 • Retragerea modelului de semnătură pentru persoanele care aveau obligația de a-l prezenta.
 • Anularea declarațiilor de îndeplinire a condiției de asociat/acționar/administrator/director/cenzor etc.
 • Retragerea documentelor depuse anterior ca anexe la cererea de înregistrare: dovada plății contribuțiilor la capitalul social. documentele care fac dovada dreptului de proprietate asupra bunurilor înregistrate și vărsate în natură la momentul înființării, certificatul care face dovada ipotecii sau a altor garanții în imobile, documentele care dovedesc activitățile desfășurate de fondatori în numele Societății;
 • Eliminarea testului a fost legată de acceptarea expresă a mandatului administratorului/membrului de conducere de către persoanele desemnate prin lege și/sau reforma legii.
 • Crearea unui model unic de declarație în responsabilitatea sa privind respectarea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității sediului/sediului corporativ și/sau sediile secundare sau, după caz, cu terți. activitățile enumerate în industria principală/secundară se pot desfășura în societatea-mamă și/sau în sediile secundare și/sau cu terți;
 • Denumirea companiei este rezervată doar în raport cu companiile cu același nume, ceea ce înlătură elementul de similitudine.
 • Dovada rezervării denumirii firmei - Obligația de a face dovada rezervării numelui este îndeplinită de personalul ORCT în cazurile în care solicitantul își indică în orice mod numărul de înregistrare (de exemplu: în cererea de înregistrare, în act);
 • Eliminarea siglei companiei.
 • Transferul de competență de la instanță la registrul comerțului pentru cereri de fuziune, fuziuni transfrontaliere și divizare de societăți, ceea ce duce la simplificarea procedurilor, accelerarea lucrărilor, reducerea termenelor și a costurilor.
 • Transferul competenței de la instanță la registrul comerțului în cazul dizolvării societăților comerciale, ceea ce duce la simplificarea procedurilor, accelerarea ieșirii acestora de pe piață, reducerea termenelor și a costurilor (de exemplu, expirarea documentului care atestă dreptul). folosirea spațiului, destinat sediului societății sau transmiterea dreptului de folosință sau de proprietate asupra spațiului destinat sediului societății, a încetat sau reluat activitatea după perioada de inactivitate temporară - 3 ani, în cazul societăților comerciale care au fost fondată într-o anumită perioadă, la sfârşitul perioadei).

Forma actului statutar formular-formular, formatul cererii de înregistrare, formatul, elementele de securitate și structura certificatului de înregistrare, în formă scrisă și electronică, modelul formularului de declarație pe propria răspundere privind respectarea conditiilor de functionare/desfasurare a activitatii, modelul certificatului de atestare aferent inregistrarii declaratiei privind respectarea conditiilor de functionare/desfasurarea activitatii si structura identificatorului unic la nivel european - se aproba EUID-uri prin decretul ministrului justiției nr. 5307/C/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1131/24.11.2022.

*Legea Nr. 750/26.07.2022;**Ordinul Ministrului Justiției din data de nr.5307/C/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.1131/24.11.2022.

(Video) Istoria Statului la Coada la Registrul Comertului

Registrul national al comertului (3) Situația statistică aprilie 2023
Oficiul Național al Registrului Comerțului a publicat declarațiile statistice, întocmite cu criterii de interes public, pe baza datelor din registrul central computerizat al comerțului la 30 aprilie 2023...Află mai multe

Registrul national al comertului (4)

INFORMAȚII PRIVIND DISPOZIȚIILE LEGALE PRIVIND DEPUNEREA DECLARAȚIILOR UTILIZATORILOR BENEFICIAȚI AI REGATURILOR AUTONOME, SOCIETĂȚILOR ȘI PARTENERIATELOR CARE SUNT ÎN DEPUT DE STAT SAU MAJORITAR DE STAT

16 septembrie 2022

Guvernele autonome, corporațiile naționale și corporațiile și corporațiile deținute în întregime sau majoritar de stat sunt obligate să depună o declarație a proprietarului de drept al persoanei juridice la momentul înregistrării și atunci când are loc o modificare., pentru înscrierea în Registrul proprietarilor reali de afaceri, conform art. II din Decretul de urgență a Guvernului României nr. 123/14.09.2022 pentru modificarea Legii nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (publicată în Monitorul Oficial al România, Partea I, nr.906/14.IX.2022) .

Potrivit prevederilor art. III în același act,guverne autonome, întreprinderi naționale și întreprinderi și întreprinderi deținute integral sau majoritar de stat, care a fost înregistrat înainte de intrarea în vigoare a prezentei prevederi extraordinare, furnizați o declarație a beneficiarului final al persoanei juridice, pentru înscrierea în registrul beneficiarilor efectivi ai societăților comerciale,în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului decret de urgență (14.09.2022).

(Video) BULETINUL ELECTRONIC AL REGISTRULUI COMERŢULUI

* Decretul de Urgență al Guvernului României nr. 123/14.09.2022 pentru modificarea Legii nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului precum și modificarea și completarea unor acte normative (publicată în Monitorul Oficial al României). , nr. 906/ 14.IX.2022, partea I)

Registrul national al comertului (5)

Anunț de prezentare a declarației pentru beneficiarii efectivi

20 iulie 2022

Reamintim că persoanele juridice supuse înscrierii în registrul comerțului, care au persoane înregistrate/înregistrate în componența parteneriatului și/sau au domiciliul fiscal înjurisdicţii necooperante din perspectivă fiscală și/sau în jurisdicții cu risc ridicat de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismuluiși/sau în jurisdicții aflate sub supravegherea organizațiilor internaționale competente din cauza riscului de spălare a banilor/finanțare a terorismului,este obligat să depună o declarație anuală a destinatarului final al persoanei juridice,pentru înscrierea în registrul beneficiarilor efectivi ai societăților comerciale în termen de 15 zile de la aprobarea conturilor anuale1.

1Condiția de prezentare a declarației dreptului de folosință, care este prevăzută la art. 56 buc. (13) (Legea nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și pentru modificarea și îmbunătățirea unor acte de reglementare, care au fost modificate și desființate prin Legea 315/2021), este definită ca 90 de zile. de la încetarea stării de alertă pe teritoriul României și s-a încheiat la 7 iunie 2022.

Potrivit art. 56 buc. (8) prin Legea nr. 129/2019, modificată și completată prin Legea nr. 315/2021, Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor asigură publicarea pe site-ul său a listelor de jurisdicții actualizate conform subsecțiunii.3), elaborat de organizații internaționale autorizate -http://www.onpcsb.ro/link-uri-utile-onpcsb.

(Video) Legal 100%, 21 ianuarie 2023, ÎNREGISTRAREA DOSARELOR LA REGISTRUL COMERŢULUI

Registrul national al comertului (6)

INFORMAȚII privind prezentarea anuală a declarației beneficiarilor efectivi

12 aprilie 2022

Ca urmare a modificării Legii nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și privind modificarea și completarea unor acte normative prin Legea 315/2021:

 • persoane juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului NUeste încă obligat să depună declarația anuală de proprietar efectiv*;
 • au obligația de a prezenta declarația anuală a beneficiarilor finali ai ajutorului,CORECTpersoane juridice supuse înscrierii în registrul comerțului care au persoane înscrise în componența lor pe acțiuni și/sau au sediul fiscal în jurisdicții necooperante din punct de vedere fiscal și/sau în jurisdicții cu un nivel ridicat de risc de spălare a banilor de spălare a banilor/finanțare a terorismului și /sau în jurisdicții sub supravegherea organizațiilor internaționale relevante pentru riscul de spălare a banilor/finanțare a terorismului*.

Potrivit art. 56 buc. (8) prin Legea nr. 129/2019, modificată și completată prin Legea nr. 315/2021, oficiul asigură publicarea pe site-ul său a listelor actualizate ale jurisdicțiilor menționate la subsecțiunea.3), elaborat de organizații internaționale autorizate - http://www.onpcsb.ro/link-uri-utile-onpcsb.* Potrivit art. 56 buc. (1) și subsecțiunea3) în Legea nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului și pentru modificarea și îmbunătățirea unor acte legislative, care au fost modificate și completate prin Legea 315/2021.

Fişier:2023,2022,2021,2020,2019

Videos

1. HARABABURA LA REGISTRUL COMERTULUI
(Catalin Tele)
2. registrul comertului
(Cvintet Tera)
3. Registrul Comertului
(Vlad Petreanu)
4. Firme vs. Registrul comertului
(TvbBistrita)
5. REGISTRUL COMERTULUI: O AFACERE DE ZECI DE MILIOANE DE EURO
(Arhiva)
6. 9. Verificarea dosarului de înființare SRL la Registrul Comerțului | Suspendarea dosarului & soluții
(Alexa & Partners)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carlyn Walter

Last Updated: 10/10/2023

Views: 6055

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carlyn Walter

Birthday: 1996-01-03

Address: Suite 452 40815 Denyse Extensions, Sengermouth, OR 42374

Phone: +8501809515404

Job: Manufacturing Technician

Hobby: Table tennis, Archery, Vacation, Metal detecting, Yo-yoing, Crocheting, Creative writing

Introduction: My name is Carlyn Walter, I am a lively, glamorous, healthy, clean, powerful, calm, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.